تعداد زیادی از بیماران سالمند علیرغم شواهد متعدد مبنی بر اینکه افسردگی در سالمندان همانند جوانان درمان پذیر است ،درمان مناسب یا بسنده دریافت نمی کنند.در نتیجه افسردگی منجر به یکسری هزینه های مادی هم برای بیماران و خانواده هایشان و هم برای مراکزی که از سالمندان مراقبت می کنند و به آنها خدمات می دهند،می شود.
بنابراین افسردگی در دوران سالمندی یک مسئله مهم سلامت عمومی محسوب میشود.
در گذشته گرایشی وجود داشت تا علائم افسردگی در سنین پیری را به پاسخ طبیعی به حوادث پراسترس زندگی،نظیر داغدیدگی یا پسرفت های ذهنی و جسمی همراه با پیری در نظر بگیرند. در نتیجه نگرش ” پوچ گرائی درمانی ” غالب شده بود اما اکنون مشخص شده است که افسردگی یک جنبه عادی از پیری نیست و قابل درمان است. هر چند درمان موفقیت آمیز نیازمند ملاحظات دقیق در درمان مناسب داروئی و نیز مهارتهای تشخیص افتراقی افسردگی از میان بسیاری از مسائل طبی مربوط به دوران سالمندی می باشد.

منبع ؛برایلی ، مایک ، ترجمه فدائی مهدی ، تشخیص و درمان افسردگی در دوران سالمندی ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم ۱۳۹۸.