گالری تصاویر 

آرامش و آسایش سالمندان

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست ای بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت